משחק שבלתהל היניא באינטרנט

                                  Iniya Dress Up קחשמ

שבלתהל היניא (Iniya Dress Up):

.םימסרופמ םישנא םש ןייארלו םיעוריא רפסמב ףתתשהל ךרטצת איה םויכו .הלא םיעוריאל םידגב רוחבל הדליל רוזעת Iniya Dress Up -ב התא .קחשמה שרגמב ךלומ ךלש הרוביגה תא הארת התא .ןוילעה וקלחב םקומי םילמס םע דחוימ הרקב חול .הדליה לע םידגב ףילחהל ולכות םהילע הציחל ידי לע .הדליה לע וזה תשובלתה תא ראשה ,והשמ בהוא התא םא .םיטישכתו םיילענ ףוסאת היתחת ירמגל השובל איהשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות