משחק Splat רשנגו סינד לש! הפקתה באינטרנט

                                  Dennis & Gnasher`s Splat! Attack קחשמ

Splat רשנגו סינד לש! הפקתה (Dennis & Gnasher`s Splat! Attack):

.ועגריי אל רשנג ובלכו סינד דליה :םידרפנ יתלב םירבח .ראשה לכמ הנוש הזו ללכה תא רובשל םיבהוא םה .ול רזוע בלכהו ,ףסונ ךלכולמ קירט הלעמ רשעה ןב סינד .םוינטיטמ יושע אוהש הדבועה טעמל ,ץפח לכ שממ םימסרכמ םה ,תוקזחה ו .םויב המוקמב לדגת השדח תחא ,תרבשנו דומעל הלוכי אל םיינישהמ תחא ם !רשנגו סינד לש Splat קחשמב .קשנ ילכ לש ןוטו ןוחריס תוצצפ םמצעל גישהל םידמוע הפקתה ירוביג .םיכירצ םהש תולשבה תוינבגעה םע םיפדמ קורזל םיצורו לודג עלק ונב ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות