משחק 2d עוגנ סעוכ באינטרנט

                                  Angry Infected 2d קחשמ

2d עוגנ סעוכ (Angry Infected 2d):

.םיבמוזל וכפה םיבשותה בור ,לעפמהמ םילקימיכה תפילד רחאל ,הנטק הרי .םהב םחליהל תכלל Angry Infected 2d קחשמב התא .םינוש םינבמב ויהיש ,םייחה םיתמה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .עלקב שמתשת םתוא סורהל ידכ .וקווקמ וק עיפומ דציכ הארת וילע הציחל .ליטה תא רגשלו םוליצה לולסמ תא רידגהל ךרטצת ותרזעב .וב םיאצמנש םיבמוזה תאו ותוא דימשמ ,ןיינבב םעפ היה אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות