משחק Fashionista הנשה לכ לתלותמ באינטרנט

                                  Year Round Fashionista Curly קחשמ

Fashionista הנשה לכ לתלותמ (Year Round Fashionista Curly):

.ריוואה גזמ תא םימאותה םידגב שובלל הליחתמ הנשב םיוסמ ןמז לש ואוב .הלש תושובלתה תא רוחבל תחא הדליל רוזעל ולכות ,Fashionista Curly .הנש חול ךלומ עיפוי קחשמה תליחתב .יפיצפס שדוח רוחבל ידכ יפיצפס שדוח לע ץוחלל ךרטצת .הדליה רדחב ךמצע תא אצמת ןכמ רחאל .תקורסת תושעלו הרוביגה ינפ לע רופיא חורמל ךרטצת .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ םירהל ,םכמעט יפל דגב הל רבחל ולכות

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות