משחק ןטקה הכיסנה רודכ באינטרנט

                                  Little Princess Ball קחשמ

ןטקה הכיסנה רודכ (Little Princess Ball):

.הנטק הגיגח היתורבחלו המצעל ןגראל הטילחה הנטקה הכיסנה .וילא ןנוכתהל הל רוזעת קחשמה הנטקה הכיסנה קחשמב התא .הדליה רדחב ךמצע תא אצמת קחשמה תליחתב .תקורסת תושעל זאו הינפ לע רופיא חורמל ידכ רופיאב שמתשהל ךרטצת ,ת .תושובלתל תויורשפא רוקחתו הלש החתלמה תא חתפת ןכמ רחאל .םכמעט יפל םהמ דחא רוחבל םכילע היהי .םינוש םיגוסמ םיטישכתו תופי םיילענ ופסאת ויתחת רבכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות