משחק תודוקנ דגנ הכיסנה יספ באינטרנט

                                  Princess Stripes vs Dots קחשמ

תודוקנ דגנ הכיסנה יספ (Princess Stripes vs Dots):

.םש תוינכותה תחאב ןייארל ידכ היזיוולטל תאצל וכרטצי םויה תוכיסנ ת .המיאתמה תשובלתה תא רוחבל םהמ דחא לכל רוזעל ךרטצת תודוקנ תמועל ם .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .תקורסת ישעתו הינפ לע רופיא יחרמת הקיטמסוק תרזעב ,תישאר .הדליל דגב ורחב ,דחוימ םילכ לגרסב ,זאו .תשובלתל םירחא םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ םירהל לוכי התא השובל היה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות