משחק םיעגושמה רקו'ג סארדנא ירופיס באינטרנט

                                  Mad Andreas Joker stories קחשמ

םיעגושמה רקו'ג סארדנא ירופיס (Mad Andreas Joker stories):

.תישארה תומדכ רקו'גה םע שגרמ תואקתפרה הרוי לש ישישה קלחל הכחמ הת .הרטמה תא גישהל ידכ רבד לכל ןכומ ,הסונמ לבנ תוארל ולכות םיעגושמה .והומכ םיפרוטמ תויהל םהל תתלו ולשמ םיקוח עובקל ,ומצעל ריעה תא עי .תועבטמ חיוורה ,תומישמ םלשה ,תומישמ אלמ .קוחה ידבועל םיכלכולמ םיקירט ושע ,תונמדזה לכב לבא ,םירטושה יניע .תוירי הברהו תובונג תוינוכמ לע םיצורימ ,תומיהדמ תויושגנתהל םיכחמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות