משחק הקיטמתמ בכר ןוינח באינטרנט

                                  Car Parking Math קחשמ

הקיטמתמ בכר ןוינח (Car Parking Math):

.הינח םוקמל ךלש תינוכמה תא סינכהל - תחא המישמ דחא לכלו תובר תומר .ךרובע דעוימה םוקמה תא קוידב בשחל ךילעו ,תורפסוממ תוינחה לכ ,לכה .הנותחתה תילאמשה הניפב תאצמנש אמגודה תא רותפל םכילע ךכ םשל .םימוד םיקחשמ תאיצמו לפכ ,הקולח ,רוסיח ,רוביח תויהל הלוכי אמגוד .םילושכמב לקתנ אלו הינח שפחל ששואתה ,היעבה תא רתפש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות