משחק קסרל יבמוז תינוכמ באינטרנט

                                  Zombie Car Smash קחשמ

קסרל יבמוז תינוכמ (Zombie Car Smash):

.קלח תחקל ולכות וב ינלטק יבמוז תינוכמ יבמוז עפומ עיפוה ,ונמלוע ל .קחשמה תליחתב תינוכמ רוחבל ךרטצת .דחוימב הנבנש םינומיא שרגמב םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .םיבמוז ינומה םג ומכ ,םינוש םילושכמ ליכי אוה .תוצלפמה לכ תא ליפהלו הלאה םילושכמה לכ תא ףוקעל ידכ ךלש תינוכמה .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי דימשתש יבמוז לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות