משחק םירה ינפוא בכור באינטרנט

                                  Mountain Bike Rider קחשמ

םירה ינפוא בכור (Mountain Bike Rider):

.טרופס ינפוא לע ודדומתי תומרה תומרב םויה .םיינפואה בכור קחשמב קלח חקול התא .וב גהונ ךמצע תא אצמת עונפוא םגד תריחב .תוריהמב רובצתו ,המידק הגרדהב ורהמת ,תרעצמה לקמ תכיפה ךות ,תואה .ידמל השק חטש שי וכלת וילע שיבכה .םינושאר םייסלו םינכוסמ ךרד יעטק לע רבגתהל ידכ תוריהמב םינוש םיק .שדח עונפוא םגד םהילע תונקל ולכותו תודוקנ ולבקת הז ליבשב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות