משחק הקיטמתמ ןודיח קחשמ באינטרנט

                                  Math Quiz Game קחשמ

הקיטמתמ ןודיח קחשמ (Math Quiz Game):

.הקיטמתמ ומכ עדמב ןחבמו רפסה תיבל ךלוה התא שדחה הקיטמתמה ןודיח ק .ןרותב ועיפוי תומיוסמ תויטמתמ תואוושמ ,ךסמה לע םכינפל .תובושת רפסמ ונתניי םתחת .םכחומב התוא רותפלו האוושמה תא תוריהזב דומלל םכילע היהי .הבושתה תא רחב זאו .האבה האוושמל רובעת ,ןוכנ ןתניי הז םא .הניחבב לשכית ,הנוכנ הניא הבושתה םא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות