משחק לובגה ירוביג תנגה באינטרנט

                                  Border Heroes Defence קחשמ

לובגה ירוביג תנגה (Border Heroes Defence):

.עשפ תויפונכ יתש ןיב המחלמ הצרפ הקירמא ילודגמ תחא לש היתובוחרב .םידדצה דחאל ףרטצמ לובגה ירוביגמ רוביגה קחשמב התא .ךסמה לע ךלומ ךלש הצובקה תא הארת התא .סרתמב ובשי ךלש םירוביגה .םנוויכל וכלי תרחא הצובקמ םיניירבע .ךלש קשנה ילכמ שא םהילע חותפלו םידעי רוחבל ךרטצת .ביואה תא וסרהי םהב םיעגופש םיעילק .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי דמשוהש ביוא לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות