משחק ה'גנינ רנאר באינטרנט

                                  Ninja Runner קחשמ

ה'גנינ רנאר (Ninja Runner):

.ביואה חטשל סנכנ ץימאה ה'גנינה םחול .םיטרקוטסיראה דחא לש ותריטמ םיידוס םיכמסמ בונגל בייח ךלש רוביגה .תומלשב וילא עיגהל ה'גנינה תמחלמל רוזעל ךרטצת ה'גנינה רנאר קחשמב .שיבכה ךרואל תמיוסמ ךרדב ץורי ךלש רוביגה .תונולשיכו םינוש םילושכמ םקוממ היהי הז .הלאה תונכסה לכ לעמ ץופקי אוהש ידכ תאז תושעל ךרטצת .םוקמ לכב םירוזפה םינוש בהז תועבטמו םיצפח ףוסאל וסנ ,ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות