משחק הווחב ןורחאה םויה באינטרנט

                                  Last Day at the Farm קחשמ

הווחב ןורחאה םויה (Last Day at the Farm):

.ריעל תוריהמב עיגהל םיצור ,אוה ךופהנ ,ונלש םירוביגהו ,רפכל הרייע .ןמצע תא וקידצה אל היתויולע ,ףוצל הכישמה ישוקב םהירוהמ ושרישu200 .םירתונה םייחה ילעב תאו תומדאה ,םיניינבה תא ורכמ ,סוסיה אלל ,םיל .טקש רוזאב המיענ הרידל םיכחמ רבכ םה םש ,ריעל עוסנלו םהיקית תא זו .הווחב ןורחאה םויב זרדזהל םכילע ,בורקב עיגת תינוכמה ,םירבדה ראש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות