משחק חמש 407 בלש GO ףוק באינטרנט

                                  Monkey GO Happy Stage 407 קחשמ

חמש 407 בלש GO ףוק (Monkey GO Happy Stage 407 ):

.םהלש םילגרה תא תונשל םינווכתמ אל ונלש םירוביגהו ,יונורוקה ףיגנ .רקופ םיקחשמו לוגע ןחלוש רבח לצא ברע לכ םיסנכתמ םה .םייפרומופורתנא םיבלכ םהש םינקחשל ףרטצי ונלש ףוקה ,חמש 407 בלש M .גוז ןבכ התוא ונימזה םה .ידמ אירב הארנ וניא ,גודלובה - םיבלכה דחאש ףוקה ןיחבה ,הרבחב עיפ .וקבדיי אל םירחאהש ידכ הכסמל תופיחדב קוקז אוה ,קבדנ אוה ילוא .םהל וקקדזי םינגנהש םירחא םיטירפו תשובחתה תא אוצמל ףוקל ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות