משחק רגרוב רפוס באינטרנט

                                  Super Burguer קחשמ

רגרוב רפוס (Super Burguer):

.רגרוב רפוס ךרדה דצב ןטק הפק תיב החתפ םיריעצה תרבח .םש םג דובעת התא .םימיעט םירגרובמה תנכהל םיצוחנה םינוש םירצומ ויהי וב דחוימ הלתמ .הנמזה עצביו קפלדל עיגי חוקלה .הנומתכ דצב גצוי הז .חוקלל ותוא ריבעהלו ךל םיקפוסמה םירצומהמ רגרובמה ןיכהל ךרטצת ,תו .הצורמ בוזעתו ףסכ ךל ןתיי חוקלה ,ןוכתמה יפל לכה תישע םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות