משחק ריווא ברק הדנפ באינטרנט

                                  Panda Air Fighter קחשמ

ריווא ברק הדנפ (Panda Air Fighter ):

.תויונמדזה ויה אל ךא ,ריווא סייטכ המצע תא חיכוהל התצר ןמזמ רבכ ה .תובוט תונווכב אלש הארנכו תרחא היסקלגמ וילקמזל וסט םירזייח ,םואת .ריוואהמ םירפכו םירע לש תיביסנטניא הצצפהב וליחתה םה ונלש הריוואל .ליחתמ ימו הסונמ סייט ימ וניבה אל םהו ריוואל ולעוה םינימזה םיסוט .םומיסקמל שמיש יריווא בכר לכ .םינמזומ אלה םיחרואה תא ףוקתל רהמל ןכומ היהו הרוק המ רהמ ןיבה ונ .חצנמכ הזמ אצ אלא ,ינויווש אל ברקב דורשל קר אל ,הדנפ ריוואה םחול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות