משחק ךירכ באינטרנט

                                  Sandwich קחשמ

ךירכ (Sandwich):

.רקוב תחורא םש לוכאל חבטמל ךלוה רקובב ררועתמ ונתיאמ דחא לכ .רקובה תחוראל ךירכ םיפידעמ םישנא טעמ אל .התוא ןיכנו ךתיא ונחנא' ץיוודנסב םויה .םיוסמ ףצרב םירצומה ויהי םיקחשמה שרגמב ךסמה לע םכינפל .םתוא ףופחלו קחשמה שרגמ ביבס םתוא ריבעהל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל .הילע תודוקנ לבקלו םיכירצ םתאש הנמה תא ןיכהל ולכות ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות