משחק הנגה רסח באינטרנט

                                  Void Defense קחשמ

הנגה רסח (Void Defense):

.יביסרגא בקועמ אבצ םייאי ןואינה םלוע לע .Void Defense -ב הנגה ןגראל םכילע .התנגה תא חיטבהל םירומאש לובגב םיצפח השולש םנשי .יריה לדגמ אוה ירקיעהו לודגה .דיספת ,לזוא הלש םייחה תייגרנא םא .עצמאבש וז לע לופית תירקיעה הכמה ,דחוימב בושח אלו רזע םה ןימימו .הטמל יקפואה חולב םתוא אוצמל ולכות ,קשנ ילכ לש םיפסונ םיגוס תרזע .קשנ לש רחא גוס חותפל ולכות םרובעש םינווחמ ולדגי הנותחתה תילאמשה .הנגה רסח ראשיי אל לדגמהש ךכ םינוש םימגד ןיב ףילחהל וסנ זא ,לבגו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות