משחק ה'גנינ תוומו םייח באינטרנט

                                  Life and death ninja קחשמ

ה'גנינ תוומו םייח (Life and death ninja):

.וייח תא ןכסמ ,םינכוסמ םיבצמל עלקנ תובורק םיתיעלו ומצע תא ךסוח א .ול רוזעת אל םא הנקיז דע היחי אל יאדווב תוומו םייח ה'גנינ קחשמה .ארונ תוומ תומל תיתחת אלל רובל קרזנו ןכסמה רוחבה סבוה ,רוריבב רת .איהש ךרד לכב רובהמ תאצל יובשה טילחה ,םלההמ טעמ ששואתהש רחאל .הב ואניק םיברש ,הליעומ התייה ולש ןפודה תאצוי הציפקה תלוכי ןאכ .םיילגעמה םירוסמב תעגל אל הסנמ ,הלעמל תוריהמב ספטל ןתינ תוריקהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות