משחק הציפ לש ריהמ חולשמ דלי באינטרנט

                                  Fast Pizza Felivery Boy קחשמ

הציפ לש ריהמ חולשמ דלי (Fast Pizza Felivery Boy):

.םיחולשמה תקלחמב הלודג היירציפב דבוע ק'ג ריעצה רוחבה .ודיקפת תא אלמל ול רוזעל ךרטצת דלי הריהמ הציפ תדעסמב התא .הנמזהה םוקמ תא תנייצמה תדחוימ הפמב הדוקנ עיפות ,העיגמ הציפל הנמ .שיבכה ךרואל רהממ ולש עונפואה לש הגהה ירוחאמ ץפק ךלש רוביגה .תונוש ישוק תומרב תוינפ לע רבגתהלו שיבכב םיענש םיבכר ףוקעל ,תיבר .םולשת ול ןתניי ןוכנה םוקמל הציפה תא ריבעי אוה רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות