משחק יננא לש רקובה תחורא תנדס באינטרנט

                                  Annie's Breakfast Workshop קחשמ

יננא לש רקובה תחורא תנדס (Annie's Breakfast Workshop):

.דועיי אוה יננאל לושיב .לכאמ לכב החילצמ איהו לשבל תבהוא איה .םלוכ תא ליכאהלו ךלשמ הפק תיב חותפל אל עודמ ,הקושתו ןורשיכ ךל שי .הטמל ועיפוי תונמזהה ,תוחוקל תרשלו שוגפל הל רוזע .םיפדמה לע םיאצמנש םירצומה לע ץחל ,ךסמה לש לאמש דצב ןוכתמה יפ לע .הנמזהב עיפוי קורי תרוקיב ןמיס ,ןוכנ לכה תישע םא .יננא לש רקובה תחורא תנדסב תוריהמב תונמזהה לכ תא םילשהל הסנ .טירפתב עיפות םלועה יבחרמ תושדח תונמו םישדח םירצומל החותפ השיג

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות