משחק ה'גמ לש לזאפ באינטרנט

                                  Maja Jigsaw Puzzle קחשמ

ה'גמ לש לזאפ (Maja Jigsaw Puzzle):

.םיבר םידלי לע הבוהא תומד איה הנטקה הרובדה היאמ .םישדח םיניינעמ םירוביג ועיפוה יכ ,טעמ הזמ וחכש םה זא לבא ,תינוע .החאמ לש לזאפה קחשמב דואמ הביבחו הדומח הרובדב רכזיהל םיצילממ ונא .הירבחו היאמ לש םתומד םע תונומת המכ שי ונלש טסב .דחא לכ רוחבל לוכי התא ,לזאפ לכל םירבש לש תוצובק שולש שי .השק בצמל רובעל דימ לוכי התא ,ךלש תולוכיב חוטב התא םא לבא ,טושפ