משחק באינטרנט

                                  Maya The Bee Adventures קחשמ

(Maya The Bee Adventures):

.רעיה רעי לא תכלל היאמ הרובד הטילחה רקובב הררועתהשכ .שבד תנכהל הקבאה תא ףוסאל ידכ םיחרפ לע םש היהי המ .םייולג םירבעמ ויהי םהיניב .הלא םירבעמ ךותל הלש הסיטה תא תוחנהל ךרטצי ריוואב ונלש הרוביגה לע רומשל ךכו ךס .םינוש םיטירפ ףוסאל ךרדב .דבאת התאו תומי ונלש הרובד וא ,םילושכמ םע תויושגנתה רשפאל אל אוה רקיעה