משחק ליה ןואינ בכור באינטרנט

                                  Neon Hill Rider קחשמ

ליה ןואינ בכור (Neon Hill Rider):

.םיעונפוא יצורמ תויורחתב חצנל בכורל ורזעתו ןואינ םלועב םכמצע תא .ידמל השק חטש םע ךרד רובעתש ךרד תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .המידק ךרדה ךרואל תוריהמבו תוריהמב תולעהל םכלש עונפואל ומרג ,רבכ .םיוסמ גוסמ קירט עצבל לכוי ךלש רוביגה ,הצפקמ וא העבג הלעמב סטש ר .תודוקנ לש םיוסמ רפסמב הכזי אוה .המרב קחשת זא יכ ,ךפהתהל ךלש עונפואל תתל אל רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות