Crazy Water Surfing Car Race קחשמ

עגושמ םימ שולגל תוינוכמ ץורמ (Crazy Water Surfing Car Race):

.םימ ךרד םג אלא השביה ךרד קר אל עונל םילוכיש םישדח תוינוכמ ימגד .םהלש חטשה ייוסינ תא וכרעת Crazy Water לע השילגה תוינוכמ ץורימ ק .דחוימב הנבנש עלוצמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םויסה וקל וילע עוסנל ךירצ .םימ לע ןהו השבי לע ןה רובעת רובעת הב ךרדה .תמיוסמ ךרדב הילע רהמת ,ךלש תינוכמה תא תרזיפש רחאל .המישמל בצקומה ןמזה לע דיפקהלו הנואתל סנכיהל תינוכמ עונמל אוה רק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות