Limo Simulator קחשמ

הניזומיל רוטלומיס (Limo Simulator):

.תוניזומילב םישנא הליבומש הרבחב גהנכ דבוע םוט .ולש הדובעה תא עצבל ול רזוע רוטלומיס הניזומיל קחשמב התא .הלש הגהה ירוחאמ בשת ךסומב תינוכמ תריחב .ריעה תובוחרב ךסומה תא ריאשתו הנמזה לבקת .יפיצפס םוקמל ךלש תינוכמה תא עיסהל ךרטצת ,ריעה תפמ תכרדהב ,תעכ .הנואתל הסינכ עונמלו תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב תאז תושעל וכרט .ךלש לולסמה לש םויסה תדוקנל םתוא חקיתו בכרל םיעסונה תא סינכת ,הע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות