Monster Truck קחשמ

תיתצלפמ תיאשמ (Monster Truck):

.םינוש םיגוסמ תוינוכמ יצורימב ידמל תובורק םיתעל ףתתשמו יעוצקמ ןל .תויורחת רפסמב חצנל ול רוזעת תצלפמה תיאשמ קחשמב םויה .יפיצפס בכר םגד רוחבלו ךסומב רקבל ךרטצת .םדקתהל ליחתמו תינוכמ לש הגהה ירוחאמ סנכנ התא זאו .תילאמיסקמ תוריהמב תמיוסמ ךרדב עוסנל ךילע היהי .שיבכה לש ידמל םינכוסמ םיעטקב לקתית .תוריהמב םלוכ תא רובעל ךרטצת םינוש םיקירט המכוחב עצבמ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות