Crowd City War קחשמ

םינומה ריעה תמחלמ (Crowd City War):

.ךתטילשב ריעה לכ תא סופתל תוסנל ךל עיצהל םיצור ונא ,Crowd City W .רבדה ותוא תא תושעל וסני ךלש םידגנתמה .םיוסמ עבצ לש תומד םכתטילשב לבקי םכמ דחא לכ .םירופא םישנא שפחלו ריעה תובוחרב ץצורתהל ותוא ץלאל ךרטצת הטילשה .ךירחא וצורי םהו ךנוצרל םתוא ףיפכת םהב העיגנ .ןתוא ףוקתל לוכי התא ,הנוש עבצ םע ביוא תויומד שגופ התאשכ .םישנא רתוי ךל שי םא תאז תושעל הסנ .ךמצעל להקה לכ תא עינכהלו סיבהל לוכי התא זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות