משחק העפשה תוצלפמ באינטרנט

                                  Monsters Impact קחשמ

העפשה תוצלפמ (Monsters Impact):

.והשמ לע בושחל האנה ילב תויחל היה רשפא וב ,בר ןמז הזמ עוגר תכל ב .ותוא ףוקתל ולחה תוצלפמ ינימ לכשכ ,בשייתהל דמעו םיאתמ םוקמ אצמ א .רפסמ םהל ןיאש םיררמצמ םירוצי ינימ לכב עפושמ טושפ הזה תכלה בכוכש .ותוא גורהל תוסנל ול תופרמ אל תוצלפמש ןוויכמ ,יפוסניא ברק ינפב ד .בהז תועבטמ ףסואו םתוא סרוה ,םיביואה לע ץחל .בורטססומ תא ודיחכי םג םהש ךכ ,םכדצל םירזוע המכ תותפל ולכות ןמזה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות