3d Taxi Racing קחשמ

מרוץ מוניות 3d (3d Taxi Racing):

.הכוזהתויהלו חצנל ידכ ןכומ התא ,לגלגה תא רתויב בוטה ץיוושהל ךיא היהת ךלש המישמ .שיבכה לע ךפוהותוריהמהםע דדומתהל לגוסמ דימת אל התא יכ ררבתת התא דימת אל טושפ ה .ךמצעב תושעל ךירצ התאשו,בושח הזו ,תחתה אל ןיידע ךל שיש הדבועלןכומ היהת דימת אל .יעוצקמל ותוא איבמוךלש קחשמה תא תוסנל זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות