משחק דבלב דחא חירא באינטרנט

                                  One Tile Only קחשמ

דבלב דחא חירא (One Tile Only):

.השק אל תיארנ דבלב דחא חירא קחשמב המישמה .םיינועבצ םיחיראב תורופאה תורוצה תא ואלמ - הזב רדסב אל המ ,ןכבו .ללכב יונפ םוקמ היהי אלש דע ןותנ רוזאל קחדיהל תוסנלו ןתוא בבוסל .רחבנש טקייבואה לע תינמי הציחל ידי לע ןתוא קוחמל ולכות ,היוגש הר .חוורה לגרסב שמתשה ,בבוסל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות