משחק ליבקמ םוקי באינטרנט

                                  Parallel Universe קחשמ

ליבקמ םוקי (Parallel Universe):

.תחכומ הדבוע ןמזמ רבכ הז ילאוטריווה ונמלועב ,םיליבקמ תומלוע לש ם .ךכל יח רושיא אוה ליבקמה קחשמה םוקי .םשמ םתוא איצוהל איה ךלש המישמהו םיליבקמ םימוקיל ועיגה קוריו םוד .ועבצ לש עבורמה לטרופל עיגהל תבייח תומד לכ ןהב תובר תומר רובעל ם .העונת לכ עצבי ליבקמבו תינמז וב שגרתי רוביגה ,הז הרקמב .הרטמל עיגת הינשהש ךכ תויומדה תחא תא ןסרל ידכ םינוש םילושכמב שמת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות