משחק דיאר רהנ באינטרנט

                                  River Raid קחשמ

דיאר רהנ (River Raid):

.רהנה לע תוינוא וא תוריס לע ץורימל םיכחמ םתאש ובשחת ,River Raid .ןאכ תוחכונ ויהי תוניפסה םג יכ םא ,תועט היהת וז לבא .םימה ינפל עגונ טעמכ ,דואמ ךומנ הבוגב לק סוטמב הריהמ הסיטל םיפצמ .ביואה ם"כמ תא תוארל רומא אלו הבושח המישמ עצבמש סייט התא .רהנה ךרואל םיפצש םייקנע םיקנטו תוינואב רבודמ ונלש הרקמבו ,םויאל .ךב יולת הז ,תוריהמב בבותסהל וא םהב תוריל לוכי התא .םילושכמב לקתיהל אל רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות