משחק ףוע לויט באינטרנט

                                  Chicken Hike קחשמ

ףוע לויט (Chicken Hike):

.תעקפומה ותושפיטב םסרופמה ,הווחב םייחה םייחה םירוציה דחא אוה ףוע .ץופנו עודי יוטיב אוה שפוטמ ףוע .הז קוידב איה ףוע לויט קחשמה לש הרוביגהו ידמל תומכח תויומדב לקתי .הרטמל ךרדב םינוש םילושכמ לע רבגתהל ףועל רוזעל ךילע זא ,ךלש ריהמ .המר לכב תלדל עיגהל - טושפ הז לבא .ךרדה ךרואל חתפמה תא תספות הרוביגהש אדוו ,הריט הילע היולת םא .וק יליבש רייצ ,הצור התאש ןאל עונל ול םורגל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות