משחק םייטקלג םיליט ינפמ הנגה באינטרנט

                                  Galactic Missile Defense קחשמ

םייטקלג םיליט ינפמ הנגה (Galactic Missile Defense):

.םינוש םילרנימ םירוכמ ןאכ םייחה םישנא תעכו הבשומ םינגרא ונצרא תכ .תיריווא הנגה ינקתמ םיאצמנ ריעה יבחרב .םירזייח סיט ילכ ידי לע הבשומה הפקתוה דחא רקוב .הנגהה לע דקפל ךרטצת םייטקלג םיליט ינפמ הנגהה קחשמב התא .תוטקר רגשלו הנקתהה הארמל תוריהמב ותוא סופתל ךרטצת ,ףפועמ רישכמ .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקתו התוא וסרהי םה הניפסל וסנכיי םהש עג .םהלש תשומחתו םישדח קשנ ילכ תשיכר לע םתוא זבזבל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות