משחק יבמוז הרויה באינטרנט

                                  Zombie Shooter קחשמ

יבמוז הרויה (Zombie Shooter ):

.הקירמא םורדב תאצמנש תחא הנטק הווח ביבס ועיפוה םייחה םיתמה ינומה .יבמוז ידי לע ףקתומ הווחה תא בזועש ימ .תוצלפממ חטשה תא תוקנל תכלל טילחהו הקוזב תונבל חילצה םוט ריעצה ר .וז הקתפרהב ול רוזעת יבמוז הרויה קחשמב התא .םינוש םיצפח ירוחאמ םידמועה םייולג םיבמוז ויהת ינפל .ןעטמה תא ררחשלו םוליצה לולסמ תא בשחל םכילע היהי .הז לע תודוקנ לבקתו םתוא ץצופי אוה םיבמוזל סנכיי אוהש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות