משחק ךרדב באינטרנט

                                  On The Road קחשמ

ךרדב (On The Road):

.םייתמצוע טרופס ינפוא ומצעל לביק םוט ריעצה רוחבה .וילע לויטל תאצל טילחה ךרדה לע קחשמב ונלש רוביגה .שיבכל ותוא עיני ונלש רוביגה ,עונמה תא עינתמו עונפוא לש הגהה ירו .הגרדהב תוריהמב ,שיבכה ךרואל המידק רהממ ונלש רוביגה ,תרעצמה לקמ .שיבכה ךרואל ועוני םירחא בכר ילכ .שיבכב תוינוכמה לכ תא ףוקעלו םינורמת וילע עצבל ךרטצת עונפואב גהו .שיבכה לע םירוזפה םירחא םיצפחו םינוש בהז תועבטמ ףוסאל םג הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות