משחק םימוסח שיבכ יצורמ באינטרנט

                                  Blocky Highway Racing קחשמ

םימוסח שיבכ יצורמ (Blocky Highway Racing):

.רג אוה הב הנידמה יבחרב לויט תושעל ריעצה רוחבל ורזעתו םסוחה םלוע .ותינוכמב שמתשי אוה זוזל ידכ .המידק רהממ תוריהמב הגרדהב רבוצ ונרוביג ,ריעה תא בזוע .ריהמה שיבכה ךרואל ורבעי םירחא םיחרזא לש תוינוכמ .הנואת תושחרתה עונמלו םלוכ תא ףוקעל וכרטצת המכח הרוצב םיעצבמה םי .בוביסב דיספתו תומי ךלש רוביגה ,תינוכמ וזיאב שגנתמ ןיידע התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות