משחק לאיור יתיישעת ברק באינטרנט

                                  Industrial Battle Royale קחשמ

לאיור יתיישעת ברק (Industrial Battle Royale):

.םיטסירורט תרובח ידי לע ספתנ רתויב לודגה ימיכה קשנה ילעפממ דחא .םיעשופה לכ תא דימשהלו וילא ןנתסהל ךרטצת םידחוימ תוחוכ לייחכ לאי .וחטש לע ותחנתו חנצמ וחתפתו לעפמה חטש לעמ סוטממ וקרזת .ףיקזה תא טקשב ריסהל ךרטצת וישכע .ךלש ןיכסב שמתשת ךכ םשל .ותוא דימשתו וב הכת ביואל ברקתה .םיביוא דימשהלו םח קשנב שמתשהל לוכי רבכ התא ,המינפ רדחש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות