משחק רטסיימדיר תנחת באינטרנט

                                  Reidemeister Station קחשמ

רטסיימדיר תנחת (Reidemeister Station):

.תולודג תוינכות שי תושונאה וליבשבש ,ץראה רודכ לולסמל הרגוש קנע ת .ויתולובגל רבעמ קיזמה רוצייה לכ תא תחקלו ץראה רודכ לע םייחה לע ל .המושיי לע המוצע תוירחא ךיילע תלטומ ןכ לעו ,םיאבה םיטקיורפה תרשר .דחוימ רוניצ עוסמ רוציל ךילע ךכ םשלו ,םיתמצה לכ לש הפיצר הלעפה ח .דוביעה וא רוצייה ירוזחמ לכ תא בלש .רטסיימדיר תנחתב עצובת םלג ירמוח וא םימיוסמ םיקלח לש העונתה ןווי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות