משחק 2 סוירפ הטויוט באינטרנט

                                  Toyota Prius 2 קחשמ

2 סוירפ הטויוט (Toyota Prius 2):

.סוירפ הטויוט ומכ תוינוכמ לש הזכ םגד םע תורכיהב ךישממ התא ,2 סוי .הנוכמה םגד לש םינותנה וגצוי ןהילע תונומת תרדס עיפות ךסמה לע םכי .ךינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל לוכי התא .הז תא דומלל תוינש המכ קר ךל היהי .םיבר םיקלחל סוטת הנומתה ,הז ןמז קרפ רחאל .הלא םיטנמלאמ הנוכמה לש תירוקמה הנומתה תא רזחשל ךרטצת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות