משחק ןוטסנורב הפק באינטרנט

                                  Bronston Cafe קחשמ

ןוטסנורב הפק (Bronston Cafe):

.וילהנמ םתאו התע הז חתפנ ןוטסנורב לש שדחה הפקה תיב .םתריכמ תחטבהו םילשובמ םילכ לע תואנובשח םג ומכ ,םירצומ לש השיכרו .ןיבוט ןוימ אוה ןימיהו ,ןסחמה שודיח אוה ילאמשה :םירותפכ ינש םנשי .ךל שיש םוכסה הז - רפסמ אצמנ ןוילעה וקלחב .התוא לידגהל אלא ,הטורפל התוא זבזבל אל הסנ .תילמינימ היגטרטסאל תוחפל קקדזת .םיהז םיטנמלא המכ דחי רבחל ןתינ .ןסחמל סינכתש המל םאתהב ונתשיש םיטנמלאה םה םוכסה תחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות