משחק ריווא ברק באינטרנט

                                  Air Combat קחשמ

ריווא ברק (Air Combat):

.הלחה המחלמהו תונידמה ןיב ץרפ ןיוזמ ךוסכס .םימחולה לגסב תרשמה סייט היהי ריוואה ברק קחשמב התא .תומישמ רפסמ עצבל ךרטצת םויה .ביואה יסוטמ תסייט תא טרייל ףועתו ברקה לולסמ לע לופית םיימשל ךלש .ביואה לש םיקוסמהו םיסוטמה לכ תא ליפהל ידכ קיודמב תורילו גורהל י .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי דובא ביוא לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות