משחק קיירטס לגרודכ לגרודכ באינטרנט

                                  Football Soccer Strike קחשמ

קיירטס לגרודכ לגרודכ (Football Soccer Strike):

.לודג עוריא אוה םויה םייח םיעוצעצ םייח ובש םלועב .Strike לגרודכ לגרודכ קחשמב ףתתשנ ונחנאו הנושארה לגרודכה תופילא .ץולחה ומכ תוצובקה תחא רובע קחשל ךירצ התא .קחיש אוה םיוסמ בצמ ובש לגרודכ שרגמ תוארל ולכות .€ .הדובעה ראש לש תושירדב דומעל ידכ ראשיהל .עגפ רודכה לולסמ תא רידגהל ךרטצת ,דחוימ וק תרזעב .הרטמל סנכיהלו רעושהו םיניגמה ינפ לע סוטל ךרטצי אוה .תודוקנ לבקלו רעש עיקבהל לכות וז ךרדב .קחשמה תא דבאמ התאו הרטמה לע עגעגתמ המכ קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות