משחק ךובמ רודכ באינטרנט

                                  Maze Ball קחשמ

ךובמ רודכ (Maze Ball):

.לוב ךובמה קחשמ לש ךובס ךובמב םיעוקת םימודא םירודכ לש הצובק .םיחונו םיחונ ויהי םה םש ,תרכומה הביבסה לא רוזחל םיצור םה .ךובמב םודאב ןמוסמ אוהו ןימז הזכ םוקמ .םש םירודכה לכ תא קפסל איה ךלש המישמה .תונורדסמה ךרד םתוא תחקל ךילע ,תאז תושעל ידכ .הטונ חטשמ רמולכ ,םידחוימ םיאנת רוציל ךירצ אוה :ךכ קוידב לגלגתמ .יוצרה םוקמל רובעל םירודכה תא ץלאל ,לולכמכ ולוכ ךובמה תא בבוסל ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות