משחק תוינמח תוכיסנ באינטרנט

                                  Princesses Sunflower Delight קחשמ

תוינמח תוכיסנ (Princesses Sunflower Delight):

.תוינמח לש םינוש םיגוס וגצוי ובש יאלקח דיריל תחלשנ הכיסנ תורבח ל .המיאתמה תשובלתה תא םהמ דחא לכ ףוסאל גונעת תוינמח תוכיסנ קחשמה ת .םידגבב םעט תופדעה הלשמ ןונגס שי הרענ לכל .הלש רדחב ךמצע תא אצומ התא הרוחב תריחב .םידגב רובע תונוש תויורשפא תולתל היהי ןוראב ןאכ .ךמעטל והשמ רוחבל ךילע היהי .םיטישכתו םיילענ םירהל לוכי התא הלמשל תחתמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות