משחק H2O באינטרנט

                                  H2O קחשמ

H2O (H2O ):

.יזגו קצומ ,ילזונ :תונידמ לש םינוש םיגוס תחקל לוכי H2O - םכח ארק .רפסה תיבב הימיכ סרוק ךותמ הז תא םיעדוי םלוכ .םויסה לגד רובעל םודאה רודכה תא ץלאל ידכ םימ לש םינזה לכב שמתשמ .םיצחה ישקמ םע ותוא ריבעהל ליחתהל ןכמ רחאלו ,םימ םע זרבה תא חתפ .םידאל ותוא ךופהל ןכמ רחאלו ,לזונה תא איפקהל םא רבגתהל לוכי התאש .וילע רבגתהל לכוי אל לזונהש הבוגל תולעל םכל ורשפאי םידאהו ,םילוש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות