משחק תא קופדל באינטרנט

                                  Knock Off קחשמ

תא קופדל (Knock Off):

.ורי קיודמו קזח תויהל בייח לגרודכ ןקחש לכ .םיפורגא יליגרתב ןמזה לכ םינמאתמ םיטלתאהמ םיבר .הלאכ םינומיאב ףתתשהל ולכות יובכ Knock קחשמב םויה .ךסמה לע ךלש תומדה תא הארת .רודכה היהי וינפל .םיצפחמ בכרומה הנבמ היהי םיוסמ קחרמב .דעיה ביבס ןיעל םג היהי הז .ותוא ךופהלו רודכה תא תוכהל לש לולסמה תא בשחל ךרטצת דחוימ ץח תרז .טירפה תא סורהלו הרטמב עגפי רודכה ,קיודמ ךלש ףקיה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות