משחק Cupcake הבהא ךיראת ןושארה באינטרנט

                                  First Date Love Cupcake קחשמ

Cupcake הבהא ךיראת ןושארה (First Date Love Cupcake):

.תיבב התוא שוגפל הזלא ותרבח תא ןימזה ,םוט ,ריעצ דלי .סקייקפאק תושעל טילחה ןכלו םינוש םיפאמ בבחמ דואמ אוה ולש בהאמה י .הז םע ול רוזעל ךרטצי Cupcake הבהא ךיראת ןושארה קחשמב התא .חבטמל ךלוה התא תישארה תומדה םע דחי .הייפאה תייפאמ תא וארת םתא .תומיוסמ תולועפ עצבל ךל רשפאיש דחוימ הרקב חול םקוממ היהי ןימי דצ .רונתב ותוא תופאל ןכמ רחאלו קצבה תא אלמל ךילע היהי .םינוש םיליכא םיטושיק םע טשקלו cupcake לע תנמשה תא ךופשל ךרטצת ן

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות